ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫିଲ୍ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡିକ |

ପ୍ରୟୋଗ:ଜଳଚର ପ୍ରକଳ୍ପ

ଉତ୍ପାଦର ବ୍ୟବହାର: HDPE ଜିଓମେମ୍ବ୍ରେନ୍, 1.5 ମିମି |

ବର୍ଗ ମିଟର: 15000 ବର୍ଗ ମିଟର |

ଜଳଚର, କୃଷି ଜଳସେଚନ ଏବଂ ଖାଲରେ HDPE ଜିଓମେବ୍ରେନ୍ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଲେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ସିପେଜ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ପ୍ରକଳ୍ପ | ଏହାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଜଳପ୍ରବାହ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ପାଣିପାଗ ପ୍ରତିରୋଧ, କ୍ଷୟ ପ୍ରତିରୋଧ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଛି |

ଚିତ୍ର ଅନୁସରଣ କରି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଧିକ ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ |